Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen géén rechten worden ontleend.

TBS SOEST bv alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan ballast-nedam.nl werken met de grootste accuratesse aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. TBS SOEST bv aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. TBS SOEST bv aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door TBS SOEST bv worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van TBS SOEST bv.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.