Milieu

Goed milieumanagement wordt voor TBS SOEST bv, als voor elk bedrijf, steeds belangrijker. Niet alleen vanuit onze eigen maatschappelijke betrokkenheid, maar ook omdat dit door steeds meer klanten wordt vereist.

ISO 14001

Steeds meer overheidsorganisaties, zoals rijk, gemeenten en waterschappen, stellen duurzaamheideisen bij de inkoop van goederen en diensten en gaan de aanwezigheid van een ISO 14001 milieumanagementsysteem meewegen bij het selecteren van leveranciers.

Ons beleid is er op gericht om schade aan het milieu te voorkomen door:

  • een efficiënt gebruik van energie en grondstoffen;
  • actief de lucht-, water- en bodemverontreiniging, het broeikaseffect, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de verstoring van de leefomgeving zoveel mogelijk te beperken;
  • op een milieubewuste manier met afvalstoffen om te gaan;
  • producten en diensten duurzaam in te kopen.

Daarom zal TBS SOEST bv in 2017 haar milieumanagementsysteem laten certificeren volgens ISO 14001 om haar beleid te borgen.  Om ons te kunnen laten certificeren hebben we alle activiteiten, producten en diensten die belangrijke milieueffecten (kunnen) hebben, doorgelicht en zijn waar nodig werkwijzen en procedures aangepast.